[X]

Witamy

Witamy na stronie internetowej Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Jakubowicza w Krakowie. Kancelaria powstała w lutym 2009 r. Świadczy pełną i kompleksową obsługę prawną zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Kancelaria stale współpracuje z doświadczonymi radcami prawnymi, adwokatami, doradcami podatkowymi, a także pracownikami naukowo-dydaktycznymi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prowadzi obsługę zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Doświadczenie

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przygotowywała projekty ogłoszeń o zamówieniach, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projekty ich modyfikacji oraz odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ. Świadczyła pomoc prawną związaną z badaniem i oceną ofert, wyborem najkorzystniejszej oferty, wykluczeniem wykonawców z postępowania i odrzuceniem ich ofert. Sporządzała projekty rozstrzygnięć protestów i odpowiedzi na odwołania.

Oferta

Klienci Biznesowi

Prawo zamówień publicznych

Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do zamawiających, jak i wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Obejmuje ona opracowanie, opiniowanie, a także nadzór nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej oraz reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi w sprawach z odwołań oraz skarg.

Klienci Indywidualni

Prawo cywilne

Kancelaria udziela porad prawnych, przygotowuje opinie i analizy prawne, dotyczące wszelkich aspektów cywilnoprawnych, związanych zwłaszcza z zarządzaniem majątkiem osobistym, małżeńskim i rodzinnym. Świadczy obsługę prawną dotyczącą planowania majątkowego i spadkowego, uczestniczy oraz reprezentuje Klientów w negocjacjach.