[X]

Aktualności

[28.09.2012]

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie uwzględnił zażalenie Kancelarii

Oferta - Krzysztof Jakubowicz Kancelaria Radcy Prawnego

Klienci Biznesowi

Prawo zamówień publicznych

Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do zamawiających, jak i wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Obejmuje ona opracowanie, opiniowanie, a także nadzór nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej oraz reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi w sprawach z odwołań oraz skarg. Świadcząc usługi na rzecz zamawiających, Kancelaria oferuje doradztwo w przygotowaniu ogłoszeń o zamówieniach, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zapewnia pomoc związaną z badaniem i oceną ofert, wyborem najkorzystniejszej oferty, wykluczeniem wykonawców z postępowania oraz odrzuceniem ich ofert. Prowadzący Kancelarię przygotowuje treść odpowiedzi na odwołania i skargi. Udziela wsparcia także wykonawcom przygotowującym oferty, zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz środki ochrony prawnej. Ponadto zapewnia pomoc w weryfikacji czynności zamawiających, podjętych w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Prawo gospodarcze

Prowadzący Kancelarię świadczy kompleksowe doradztwo we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem kontraktów w obrocie profesjonalnym. W szczególności opracowuje, negocjuje i opiniuje umowy, doradza w trakcie ich wykonywania, pomaga identyfikować, weryfikować i dochodzić roszczeń powstałych na etapie ich realizacji. Oferuje także wsparcie przy przygotowaniu i wprowadzaniu do obrotu wzorców umownych i ogólnych warunków umów. Kancelaria proponuje pomoc w zakresie wyboru rozwiązań kontraktowych optymalnie realizujących i zabezpieczających interesy jej Klientów ze szczególnym uwzględnieniem możliwie szerokiego rozpoznania i zabezpieczenia wszystkich rodzajów ryzyka, w tym również podatkowego.

Prawo korporacyjne

Kancelaria oferuje doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, usługi związane z rejestracją przedsiębiorców, opracowania wszelkich porozumień zawieranych pomiędzy przyszłymi wspólnikami, partnerami lub akcjonariuszami. Ponadto proponuje pełny zakres świadczeń związanych z prawem spółek, począwszy od zakładania spółek i oddziałów, ich rejestracji oraz innych niezbędnych formalności, przez bieżącą lub doraźną obsługę, pomoc i doradztwo w zakresie przekształcenia, łączenia oraz podziału spółek osobowych i kapitałowych. Oferuje także usługi w zakresie likwidacji spółek prawa handlowego.

Prawne aspekty obrotu nieruchomościami. Proces inwestycyjny

Kancelaria udziela wsparcia przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, obejmującego również doradztwo i reprezentację w postępowaniach administracyjnych oraz związane z tym doradztwo podatkowe. Proponuje opracowanie struktury prawnej procesu budowlanego (warunki zabudowy, pozwolenia na budowę i wszelkie inne zagadnienia prawa budowlanego), projektów umów o realizację zadania inwestycyjnego oraz umów o roboty budowlane, w tym warunków kontraktowych FIDIC.

Prawo podatkowe

Kancelaria oferuje udzielanie wyjaśnień dotyczących wszelkich zobowiązań podatkowych, przygotowanie opinii prawno – podatkowych oraz występowanie przed organami administracji podatkowej. Świadczy także doradztwo mające na celu optymalizację podatkową.

Prawo pracy

Prowadzący Kancelarię zapewnia opracowanie opinii z zakresu prawa pracy, kształtowanie stosunków z zakresu zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, w tym przygotowanie umów o pracę, doradztwo związane z rozstrzyganiem sporów zbiorowych, reprezentację Klientów przed organami administracji publicznej i sądami pracy.

Spory i postępowania sądowe

Kancelaria świadczy obsługę prawną w postępowaniach sądowych. Reprezentuje Klientów na wszystkich etapach procesów sądowych, począwszy od wszczęcia postępowań zabezpieczających ich roszczenia, kończąc na postępowaniach przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz postępowaniach egzekucyjnych.

Klienci Indywidualni

Prawo cywilne

Kancelaria udziela porad prawnych, przygotowuje opinie i analizy prawne, dotyczące wszelkich aspektów cywilnoprawnych, związanych zwłaszcza z zarządzaniem majątkiem osobistym, małżeńskim i rodzinnym. Świadczy obsługę prawną dotyczącą planowania majątkowego i spadkowego, uczestniczy oraz reprezentuje Klientów w negocjacjach. Udziela pomocy we wszelkich kwestiach dotyczących prawa konsumenckiego.

Prawo pracy

W zakres oferowanych przez Kancelarię usług wchodzi szeroko pojęte doradztwo prawne na rzecz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Jej działalność koncentruje się na udzielaniu wsparcia we wszelkich kwestiach pracowniczych oraz reprezentowaniu pracowników przed sądami pracy.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria zapewnia pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Udziela porad i prowadzi postępowania związane z prawem małżeńskim, prawnymi aspektami pokrewieństwa i powinowactwa oraz kwestiami dotyczącymi opieki i kurateli.

Spory i postępowania sądowe

Kancelaria świadczy obsługę prawną w postępowaniach sądowych. Reprezentuje Klientów na wszystkich etapach procesów sądowych, począwszy od wszczęcia postępowań zabezpieczających ich roszczenia, kończąc na postępowaniach przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz postępowaniach egzekucyjnych.