[X]

Klienci Biznesowi

Prawo zamówień publicznych

Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do zamawiających, jak i wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Obejmuje ona opracowanie, opiniowanie, a także nadzór nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej oraz reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami okręgowymi w sprawach z odwołań oraz skarg. Świadcząc usługi na rzecz zamawiających, Kancelaria oferuje doradztwo w przygotowaniu ogłoszeń o zamówieniach, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zapewnia pomoc związaną z badaniem i oceną ofert, wyborem najkorzystniejszej oferty, wykluczeniem wykonawców z postępowania oraz odrzuceniem ich ofert. Prowadzący Kancelarię przygotowuje treść odpowiedzi na odwołania i skargi. Udziela wsparcia także wykonawcom przygotowującym oferty, zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz środki ochrony prawnej. Ponadto zapewnia pomoc w weryfikacji czynności zamawiających, podjętych w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Klienci Indywidualni

Prawo cywilne

Kancelaria udziela porad prawnych, przygotowuje opinie i analizy prawne, dotyczące wszelkich aspektów cywilnoprawnych, związanych zwłaszcza z zarządzaniem majątkiem osobistym, małżeńskim i rodzinnym. Świadczy obsługę prawną dotyczącą planowania majątkowego i spadkowego, uczestniczy oraz reprezentuje Klientów w negocjacjach. Udziela pomocy we wszelkich kwestiach dotyczących prawa konsumenckiego.

Prawo pracy

W zakres oferowanych przez Kancelarię usług wchodzi szeroko pojęte doradztwo prawne na rzecz osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Jej działalność koncentruje się na udzielaniu wsparcia we wszelkich kwestiach pracowniczych oraz reprezentowaniu pracowników przed sądami pracy.