[X]

Doświadczenie

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przygotowywała projekty ogłoszeń o zamówieniach, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projekty ich modyfikacji oraz odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ. Świadczyła pomoc prawną związaną z badaniem i oceną ofert, wyborem najkorzystniejszej oferty, wykluczeniem wykonawców z postępowania i odrzuceniem ich ofert. Sporządzała projekty rozstrzygnięć protestów i odpowiedzi na odwołania. W imieniu wykonawców opracowywała projekty ofert, zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz środków ochrony prawnej. Brała udział w postępowaniach przed Zespołem Arbitrów i Krajową Izbą Odwoławczą, reprezentując zarówno wykonawców, jak i zamawiających. W ramach zastępstwa procesowego występowała w sprawach ze skarg od rozstrzygnięć wspomnianych składów orzekających, rozpoznawanych przez sądy okręgowe.

W trakcie dotychczasowej działalności współpracowała z wieloma przedsiębiorcami, funkcjonującymi w branży deweloperskiej, budowlanej i nadzoru inwestorskiego. Dzięki temu uzyskała praktyczne umiejętności prowadzenia spraw z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, a współpraca z przedsiębiorcami sektora budowlanego pozwoliła jej na uzyskanie praktycznej wiedzy związanej z przygotowaniem i nadzorowaniem wykonania umów, zawieranych w procesie inwestycyjnym.

Prowadzący Kancelarię posiada znaczne doświadczenie sądowe, w tym sądowo – administracyjne. Zdobył również praktyczne umiejętności w zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów (mediacje, negocjacje, ugody, windykacje). Reprezentował Klientów w relacjach handlowych, przygotowywał ekspertyzy i opinie prawne. Ponadto zajmował się kompleksowym zarządzaniem projektem i prowadzeniem audytów prawnych spółek prawa handlowego (due diligence). Wskutek szczegółowej weryfikacji sytuacji prawnej badanych podmiotów ustalał, wskazywał i dokonywał oszacowania obszarów ujawnionego ryzyka.

Kancelaria opiniowała zagadnienia prawne związane z zatrudnianiem pracowników. Dotyczyły one zarówno spraw wynikających z indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Obsługa prawna odnosiła się do problemów, które występowały zarówno na tle powszechnie obowiązujących przepisów, jak i przepisów zakładowych.

Kancelaria posiada również znaczącą praktykę związaną ze wspieraniem pracodawców w relacjach ze związkami zawodowymi. Wsparcie to obejmuje prowadzenie negocjacji, przygotowywanie korespondencji oraz opracowywanie strategii.

W ramach świadczonej obsługi prawnej, Kancelaria współpracowała z działami pracowniczymi różnorodnych podmiotów gospodarczych. Celem uzyskania optymalnej efektywności, współdziałanie to opierało się nie tylko na udzielaniu klientom opinii prawnych, ale także na bezpośrednim telefonicznym i e-mailowym doradztwie w codziennej pracy.